Legal

De werkwijze van Zagolie.info is volstrekt legaal en door naar van overheidswege toegelaten artsen en apotheken te verwijzen, tracht Zagolie.info nu juist een vuist te maken tegen de illegale internethandel in veelal nep-medicijnen.

Zagolie.info


Zagolie.info is een informatieve website en daarnaast een onlineservice voor consumenten. Zagolie.info biedt zelf geen producten aan, maar zorgt ervoor dat veilig, snel en discreet echte producten door goede gecontroleerde EU-apotheken en andere leveranciers worden geleverd. Zagolie.info is dus geen online apotheek of internetapotheek, maar een dienstverlener voor consumenten. Op de website wordt informatie gegeven over allerlei gezondheids-issues en worden behandelingen (ook met medicijnen) genoemd. Genoemde medicijnen worden niet door Zagolie.info aangeboden, maar Zagolie.info biedt haar klanten de mogelijkheid een behandeling aan te vragen (eventueel met medicijnen). De genoemde prijzen zijn de kosten voor de eventueel in opdracht van en op naam van een klant door een onafhankelijke apotheek (of in voorkomend geval een andere leverancier zoals een drogist) te leveren producten en eventueel consult van een arts. In geval een klant aangeeft een behandeling met medicijnen te wensen en Zagolie.info opdracht geeft dit voor haar te regelen, zoekt Zagolie.info een geschikte apotheek (bijvoorbeeld op basis van beschikbaarheid product, afstand tot klant en prijs van het product). Zagolie.info werkt niet samen met apotheken en is niet gebonden aan bepaalde apotheken. Bij elke aanvraag van een klant is Zagolie.info vrij in haar keuze voor een apotheek. Zagolie.info ontvangt ook geen commissie van apotheken. Andersom werkt dit hetzelfde: apotheken zijn vrij in de keuze om klanten van Zagolie.info te bedienen en zij krijgen ook geen commissie van Zagolie.info. Zagolie.info biedt dan ook geen producten aan, maar biedt een (communicatie) service inhoudende dat zij apotheken op naam van en voor rekening en risico van klanten verzoekt bepaalde producten aan klanten te verkopen en te leveren. Prijzen van producten van apotheken zijn veelal van tevoren bij Zagolie.info bekend en daar wordt niet namens klanten of apotheken over onderhandeld. Van enige bemiddeling in medicijnen is derhalve geen sprake.

In geval een klant aangeeft een behandeling met receptplichtige medicijnen te wensen en Zagolie.info opdracht geeft dit voor haar te regelen, zoekt Zagolie.info een geschikte arts (bijvoorbeeld op basis van beschikbaarheid). Zagolie.info werkt niet samen met artsen en is niet gebonden aan bepaalde artsen. Bij elke aanvraag van een klant is Zagolie.info vrij in haar keuze voor een arts. Zagolie.info ontvangt ook geen commissie van artsen. Andersom werkt dit hetzelfde: artsen zijn vrij in de keuze om klanten van Zagolie.info van consult te voorzien en zij krijgen ook geen commissie van Zagolie.info. De arts ontvangt een normale vergoeding (ongeveer gelijk aan de vergoeding voor e-consult door Nederlandse verzekeraars aan Nederlandse artsen) voor een consult van Zagolie.info, die dit op haar beurt bij de klant in rekening brengt. De gewenste behandeling wordt weliswaar door Zagolie.info namens een klant doorgegeven aan een arts, maar Zagolie.info heeft geen invloed op de consultatie met een arts. De behandelend arts is volstrekt onafhankelijk en wordt op geen enkele wijze beïnvloed door Zagolie.info om bepaalde medicijnen voor te schrijven.

Apotheken


EU-wetgeving en jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie verplichten vrij verkeer van goederen inclusief het recht op gezondheidszorg en medicijnen van een andere lidstaat. Richtlijn 2001/83/EC bepaalt dat: 

“Eenieder die zich in de Gemeenschap verplaatst, heeft het recht een redelijke hoeveelheid rechtmatig verkregen geneesmiddelen voor eigen gebruik mee te nemen. Het moet ook voor een in een lidstaat gevestigd persoon mogelijk zijn zich voor persoonlijk gebruik een redelijke hoeveelheid geneesmiddelen uit een andere lidstaat te laten toezenden.”

Patiënten in de EU mogen derhalve voor persoonlijk gebruik een redelijke hoeveelheid geneesmiddelen uit een andere lidstaat laten toezenden.

Alle apotheken die verzenden naar klanten van Zagolie.info voldoen aan de betreffende lokale en EU-regels en beschikken zelfs over het gemeenschappelijk logo voor toegestane (EU) internet apotheken.

Artsen


De artsen die klanten van Zagolie.info consult verstrekken (hierna: patiënt(en)), zijn uitvoerig door Zagolie.info gecheckt op hun kwalificaties, diploma’s, registraties en dergelijke. Deze artsen kunnen en mogen op basis van online consultatie medicatie voorschrijven. Een bestaande behandelrelatie tussen arts en patiënt is niet vereist, niet in Nederland en niet in de andere EU-landen waar de betreffende artsen zijn gevestigd. Via Zagolie.info dient een patiënt zijn of haar volledige medische geschiedenis op te geven. Dit blijft altijd een eigen verantwoordelijkheid voor de patiënt, net zoals die bij zijn eigen huisarts eerlijk moet zijn over de klachten en medische geschiedenis. 

Het is in Nederland verboden via internet geneesmiddelen voor te schrijven aan personen die de voorschrijver nog nooit persoonlijk heeft ontmoet, of die de voorschrijver niet kent of van wie de voorschrijver de medicatiehistorie niet beschikbaar heeft. De artsen waarnaar Zagolie.info verwijst hebben allen de medicatiehistorie van de betreffende patiënt beschikbaar en dus voldoen zij daarmee aan de Nederlandse regels.

De Cross-Border Healthcare Richtlijn promoot harmonisatie van recepten. Wederzijdse erkenning van recepten is verplicht sinds 2013. Dit betekent dat elk recept – en dus ook online recepten – als deze zijn verstrekt door een EU-arts in overeenstemming met de regels van het land van de arts, door (apotheken) in elk EU-land moeten worden erkend.

Nazorg


De naam van de behandelend arts is altijd terug te vinden in de bevestigingsemail, die wordt ontvangen nadat een arts een aanvraag heeft beoordeeld. In deze email staat tevens het officiële registratienummer van de behandelend arts, alsook een digitale link naar de regulerende instantie in het EU-land waar deze arts werkzaam is. Met deze informatie kan eenvoudig zijn of haar registratie online geverifieerd worden. Ook wordt er per mail een nazorglink aan de patiënt gestuurd. Via de nazorglink kunnen patiënten rechtstreeks in komen met de arts die hun medicatie heeft voorgeschreven en alle vragen stellen die zij hebben. In de meeste gevallen biedt dit meer dan voldoende nazorg. Het is aan de artsen om te beoordelen of in individuele gevallen meer of andersoortig of nazorg nodig is met de patiënt, bijvoorbeeld telefonisch of via een of meerdere videogesprekken, of dat de patiënt moet worden doorverwezen naar zijn eigen huisarts.

Curaçao


Het bedrijf eMedvertise NV, die de website Zagolie.info exploiteert, is op Curaçao gevestigd, o.a. vanwege de bereikbaarheid van de klantenservice. De apotheken die leveren aan de klanten zijn echter allemaal gevestigd in de Europese Unie. Hetzelfde geldt voor de artsen waarbij klanten van Zagolie.info een consult kunnen krijgen.

Er zijn geen regels voor eMedvertise/Zagolie.info die vereisen waar de website, het bedrijf en/of de klantenservice gevestigd dient te zijn. De werkwijze van eMedvertise/Zagolie.info is niet in Nederland of elders in Europa verboden. eMedvertise/Zagolie.info is immers zelf geen arts en/of apotheek maar een service voor klanten in het tussen apotheek en klant en (eventueel) arts en klant.