ALGEMENE VOORWAARDEN DOKTERONLINE


Aanvaarding Algemene Voorwaarden


Door gebruik te maken van de diensten op onze Website gaat u akkoord met onze Voorwaarden (zoals hieronder beschreven), waaronder begrepen onze Privacyverklaring (zoals hieronder beschreven). U geeft ons hiermee expliciet opdracht in uw naam en voor uw rekening en risico Apotheken (zoals hieronder beschreven) te benaderen om Producten (zoals hieronder beschreven) aan u te leveren. U accepteert de overeenkomst die door acceptatie van deze Voorwaarden tussen u en een Apotheek ontstaat, inclusief acceptatie van de leveringsvoorwaarden van een dergelijke Apotheek. Deze voorwaarden worden u verstrekt tijdens het aanvraagproces en zijn van toepassing op de overeenkomst tussen u en deze Apotheek. U gaat tevens akkoord met een behandelovereenkomst tussen u en een Arts (zoals hieronder beschreven), in voorkomend geval van Consult (zoals hieronder beschreven). Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf ‘Partijen, Relaties & Overeenkomsten’ in deze Voorwaarden.

U verklaart en garandeert hierbij dat u deze Voorwaarden volledig heeft gelezen en begrepen, zonder dat sprake is van een verminderd beoordelingsvermogen als gevolg van (maar niet beperkt tot) geestesziekte, geestelijke beperking, intoxicatie, medicijnen of enig ander (gezondheids)probleem dat het beoordelingsvermogen kan beïnvloeden. U gaat ermee akkoord en bevestigt dat de Voorwaarden van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de meest recente versie van de Voorwaarden (zoals die op de Website wordt gepubliceerd).

Informatie of advies verstrekt op de Website is algemeen van aard en dient niet te worden geïnterpreteerd als een aanbeveling om een bepaald medicijn te gebruiken of een bepaalde behandeling te volgen. De Onderneming, Dokteronline en andere professionals die diensten aanbieden via de Website, accepteren geen verantwoordelijkheid voor enige medische, juridische of financiële gebeurtenissen of gevolgen gerelateerd aan de Diensten.

Begripsomschrijvingen


In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • 'Aangeboden Talen': de talen aangegeven op de Website, bedoeld voor mensen woonachtig in een land waar een van deze talen de officiële taal is.

 • 'Apotheek': een onafhankelijke verkoper van Producten, indien receptplichtig een onafhankelijke, geregistreerde, vergunninghoudende EU-apotheek, indien niet-receptplichtig kan dit een ander dan een EU-apotheek zijn, zoals een drogist.

 • 'Arts': een onafhankelijke arts, bevoegd in het rechtsgebied waar hij of zij gevestigd is, die de Medische Vragenlijst beoordeelt en de afweging maakt om al dan niet een recept voor te schrijven aan u (indien van toepassing) en in sommige andere gevallen een andere zorgverlener.

 • 'Behandelverzoek', 'Behandelingsaanvraag', 'Behandeling': de (aanvraag via de Website van) behandeling met bepaalde Producten of enige andere dienst aangeboden door de Onderneming af te nemen.

 • 'Consult': medisch consult op basis van online Medische Vragenlijsten, telefoongesprekken, video consult, beveiligde berichtenuitwisseling en beoordeling van foto’s. Een Arts bepaalt, op basis van zijn medische diagnose, of een Patiënt in aanmerking komt voor behandeling en kan een recept verstrekken dat naar een Apotheek wordt verstuurd.

 • 'Diensten': informatie over gezondheid en levensstijl, gezondheidsklachten, oplossingen en producten en onlineservice voor consumenten bestaande uit het op naam, en voor rekening en risico, van Klanten aangaan van verbintenissen met Apotheken ter zake van levering van Producten en in voorkomend geval het regelen van Consult tussen Klanten en Artsen.

 • 'Dokteronline' of 'Website': deze website, https://zagolie.info , inclusief de Inhoud en de Diensten.
 • 'Inhoud': alle inhoud, zoals tekst, informatie, beeld en audio, beschikbaar via Dokteronline.

 • 'Klant': elke bezoeker van de Website die akkoord gaat met de Voorwaarden en een aanvraag doet.

 • 'Medische Vragenlijst': vragen van een Arts voor de beoordeling van een medische anamnese.

 • 'Natuurramp': een gebeurtenis veroorzaakt door de directe, rechtstreekse en exclusieve werking van natuurkrachten, niet te beheersen of beïnvloeden door mensen, zonder menselijke tussenkomst, van zodanige aard dat deze niet voorkomen of vermeden had kunnen worden door vooruitziendheid of voorzichtigheid, of door een redelijke mate van zorgvuldigheid of voortvarendheid.

 • 'Onderneming': eMedvertise NV, een naamloze vennootschap gevestigd te Willemstad, Curaçao, Koninkrijk der Nederlanden, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao onder nummer 108686, handelend onder de naam Dokteronline, de eigenaar(s) van deze Website, de diensten verlenend zoals hieronder in deze Voorwaarden beschreven.

 • 'Overeenkomst': de overeenkomst die wordt aangegaan door aanvaarding van de Voorwaarden.

 • 'Patiënt': een Klant die gebruikmaakt van een Consult.
 • 'Privacyverklaring': de uiteenzetting onder het kopje Privacyverklaring.

 • 'Producten': de Producten genoemd op de Website en waarover informatie wordt gegeven op de Website, al dan niet op recept.

 • 'Vervoerder': gerenommeerde post- en koeriersdiensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot UPS / DHL / Royal Mail / Parcel Force / TNT.

 • 'Verwijzing': de opdracht in naam en voor rekening en risico van een Klant, Apotheken te benaderen om Producten aan een Klant te leveren en/of het regelen van een Consult met een Arts.

 • 'Voorwaarden': deze algemene voorwaarden.

 • 'Voorwaarden Apotheek': de voorwaarden van de Apotheek die van toepassing zijn op de overeenkomst tussen de Apotheek en Klanten. Deze voorwaarden worden verstrekt aan de Klant tijdens het aanvraagproces.

 • 'Wachtwoord': geheim woord of geheime code.

Algemene beschrijving van diensten


1. De Diensten


Zagolie.info is een informatieve website en daarnaast een onlineservice voor consumenten. Zagolie.info biedt zelf geen Producten aan, maar zorgt ervoor dat veilig, snel en discreet echte producten door goede gecontroleerde Apotheken worden geleverd. Zagolie.info is dus geen online apotheek of internetapotheek, maar een dienstverlener voor consumenten. Op de website wordt informatie gegeven over allerlei gezondheids-issues en worden Behandelingen (ook met medicijnen) genoemd. Genoemde Producten worden niet door Zagolie.info aangeboden, maar Zagolie.info biedt haar klanten de mogelijkheid een behandeling aan te vragen (eventueel met medicijnen). De genoemde prijzen zijn de kosten voor de in opdracht van en op naam en voor rekening en risico van een Klant door een onafhankelijke Apotheek te leveren Producten en eventueel Consult van een arts. In geval een Klant aangeeft een behandeling met medicijnen te wensen en Zagolie.info opdracht geeft dit voor haar te regelen, zoekt Zagolie.info een geschikte Apotheek (bijvoorbeeld op basis van beschikbaarheid Product, afstand tot Klant en prijs van het Product). Zagolie.info werkt niet samen met Apotheken en is niet gebonden aan bepaalde Apotheken. Bij elke aanvraag van een Klant is Zagolie.info vrij in haar keuze voor een Apotheek. Zagolie.info ontvangt ook geen commissie van Apotheken. Andersom werkt dit hetzelfde: Apotheken zijn vrij in de keuze om Klanten van Zagolie.info te accepteren en zij krijgen ook geen commissie van Zagolie.info. Zagolie.info biedt dan ook geen Producten aan, maar biedt een (communicatie) service inhoudende dat zij Apotheken op naam van en voor rekening en risico van Klanten verzoekt bepaalde Producten aan Klanten te verkopen en te leveren. Prijzen van Producten van Apotheken zijn veelal van tevoren bij Zagolie.info bekend en daar wordt niet namens Klanten of Apotheken over onderhandeld. De prijs van Producten van Apotheken inclusief verzendkosten is inbegrepen in de prijs voor de service genoemd op de Website.

In geval een Klant aangeeft een behandeling met receptplichtige medicijnen te wensen en Zagolie.info opdracht geeft dit voor haar te regelen, zoekt Zagolie.info een geschikte Arts (bijvoorbeeld op basis van beschikbaarheid). Zagolie.info werkt niet samen met Artsen en is niet gebonden aan bepaalde Artsen. Bij elke aanvraag van een Klant is Zagolie.info vrij in haar keuze voor een Arts. Zagolie.info ontvangt ook geen commissie van Artsen. Andersom werkt dit hetzelfde: Artsen zijn vrij in de keuze om Klanten van Zagolie.info van Consult te voorzien en zij krijgen ook geen commissie van Zagolie.info. De Arts ontvangt een normale vergoeding van Zagolie.info (ongeveer gelijk aan de vergoeding voor e-consult door Nederlandse verzekeraars aan Nederlandse artsen) voor een Consult, welke vergoeding is inbegrepen in de prijs voor de service genoemd op de Website. De gewenste Behandeling wordt weliswaar door Zagolie.info namens een Klant doorgegeven aan een Arts, maar Zagolie.info heeft geen invloed op een Consult van een Arts. De behandelend Arts is volstrekt onafhankelijk en wordt op geen enkele wijze beïnvloed door Zagolie.info om bepaalde medicijnen voor te schrijven.

De informatie verstrekt door Dokteronline is van algemene informatieve aard en is geen vervanging voor professioneel medisch advies (waaronder onder andere begrepen evaluatie of zorg van uw arts of andere gekwalificeerde zorgverlener). Niets op de Website mag worden gebruikt voor het stellen van een diagnose of het behandelen van een medische aandoening, of dienen ter vervanging van de relatie met uw arts of andere gekwalificeerde zorgverlener. De gezondheidsinformatie verstrekt door Dokteronline en de interactieve antwoorden (indien van toepassing) vormen geen professioneel medisch advies. U bevestigt dat wij adviseren andere bronnen te raadplegen ter bevestiging van de verstrekte informatie en uw eigen arts of andere gekwalificeerde zorgverlener te raadplegen over uw symptomen of medische aandoening. U bevestigt dat wij adviseren altijd uw arts of andere gekwalificeerde zorgverlener te raadplegen over medische kwesties, waaronder begrepen beslissingen over medicijnen en andere behandelingen. Als u een medische aandoening heeft of vermoedt die te hebben, neem dan direct op met een arts of andere gekwalificeerde zorgverlener. Schakel in ernstige gevallen direct medische hulp in en bel onmiddellijk het noodnummer van uw land. Leg medisch advies nooit naast u neer en stel het inwinnen van medisch advies nooit uit vanwege iets wat u heeft gelezen op deze Website (waaronder begrepen maar niet beperkt tot live chat, e-mails, telefonische ondersteuning) en/of informatie verstrekt door Artsen. U bevestigt dat wij adviseren dat geen medicijnen, voedingssupplementen of behandelingen zoals beschreven op deze Website en/of geadviseerd tijdens een Consult, mogen worden gebruikt of gestart voordat u eerst uw arts of andere gekwalificeerde zorgverlener heeft geraadpleegd. Indien u vertrouwt op informatie aangeboden op deze Website en/of verstrekt door Artsen, dan doet u dit geheel op eigen risico.

De Website schrijft geen medicijnen voor en stelt geen diagnose voor medische aandoeningen. U mag informatie aangeboden op de Website en/of verstrekt tijdens een Consult niet gebruiken in medische noodgevallen of om medische aandoeningen te behandelen. U mag deze informatie ook niet gebruiken om juridische, medische of financiële kwesties op te lossen. Als u advies en/of informatie direct of indirect verkregen van de Website en/of verstrekt door Artsen gebruikt, dan doet u dit op eigen risico.

In het bijzonder (maar niet uitsluitend) voor gezondheidsadvies geldt dat u voordat u het advies opvolgt uw arts of andere gekwalificeerde zorgverlener moet raadplegen of een second en third opinion moet vragen aan andere artsen, om te bevestigen dat de geadviseerde behandeling geschikt is. U bent zich ervan bewust dat er beperkingen zijn verbonden aan consulten of andere diensten zonder lichamelijk onderzoek, face-to-face advies of uitgebreide onderzoeken ter plaatse. Dokteronline noch enige van haar eigenaars, managers, directeuren, medewerkers, vertegenwoordigers, partners, adverteerders of gelieerde ondernemingen aanvaardt enige juridische verantwoordelijkheid voor enige onjuiste, onnauwkeurige, onvolledige of misleidende informatie aangeboden op de Website en/of verstrekt tijdens een Consult.

2. Hoe het werkt


Als u onze Website voor de eerste keer bezoekt, kunt u ervoor kiezen uzelf eerst aan te melden voordat u van onze diensten gebruikmaakt, of u kunt direct een van onze diensten selecteren en uzelf aanmelden tijdens het aanvraagproces. We bieden verschillende soorten diensten, welke worden toegelicht onder ‘Algemene beschrijving van onze diensten’ in deze Voorwaarden. Bovendien vindt u op de Website een menu genaamd ‘Hoe het werkt’ waarin een en ander wordt uitgelegd.

Al onze Medische Vragenlijsten zijn zorgvuldig opgesteld door Artsen en voldoen aan de medisch-ethische richtlijnen. U kunt geen Medische Vragenlijst invullen en medische behandeling ontvangen zonder u eerst aan te melden op de Website. Als u zich aanmeldt op de website, maakt u een beveiligd online elektronisch patiëntendossier aan. Professionele gedragscodes en wettelijke beperkingen kunnen het toegestane aantal door Apotheken geleverde Producten en de toegestane leveringsfrequentie beperken. Er is geen verplichting hoeveelheden te leveren die het geldende toegestane maximum overschrijden. Alleen de geleverde Producten worden u in rekening gebracht. We behouden ons het recht voor Behandelingsaanvragen af te wijzen.

Het staat ons, de Artsen en de Apotheken geheel vrij om Behandelingsaanvragen al dan niet aan te nemen en we behouden ons het recht voor om uw opdrachten zonder verdere toelichting te weigeren. Voor bepaalde producten kunnen strengere regels gelden, opgelegd door de wet of voor uw eigen veiligheid, welke worden gepubliceerd op de Website.

3. Hoe u van onze Diensten gebruik kunt maken


Door een Behandeling aan te vragen via de Website, verklaart u dat:

 • u wettelijk bekwaam bent om bindende contracten aan te gaan;

 • u ten minste 18 jaar oud bent. Indien u jonger bent dan 18 is toestemming van uw ouder of voogd vereist om Behandelingsaanvragen te plaatsen op deze Website;

 • u inwoner bent van een land waar een van de Aangeboden Talen de officiële taal is;

 • u een overeenkomst aangaat met een Apotheek en akkoord gaat met de voorwaarden van de Apotheek (indien van toepassing). Deze voorwaarden worden u verstrekt tijdens het aanvraagproces en bevatten de regels die van toepassing zijn op uw relatie met de Apotheek (indien van toepassing);

 • de Producten uitsluitend voor uw eigen persoonlijke gebruik zijn; en

 • u toegang heeft tot de Website in een taal die u begrijpt/beheerst, en dat u zich ervan bewust bent dat het uw verantwoordelijkheid is om vast te stellen dat het wettelijk toegestaan is in het land waar u woonachtig bent om van onze Diensten gebruik te maken.


U dient de Website en de Diensten zorgvuldig te gebruiken, met inachtneming van het volgende:
 • U kunt alleen een Consult krijgen als u alle vragenlijsten op de Website eerlijk en waarheidsgetrouw heeft ingevuld.

 • U dient alle relevante informatie nauwkeurig en naar beste weten bekend te maken.

 • Het is niet toegestaan om u meer dan eenmaal aan te melden.

 • Meld u niet aan en vul geen vragenlijsten in namens een ander persoon dan uzelf, tenzij u hiervoor toestemming heeft van deze persoon en wij de uitdrukkelijke toestemming van deze persoon ontvangen.

 • Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van:
  1. verzuim van u om volledige, waarheidsgetrouwe en nauwkeurige informatie te verstrekken (en up-to-date te houden) in uw patiëntendossier en in alle vragenlijsten die u invult of anderszins aan ons verstrekt;

  2. verzuim van u om advies gegeven op de Website op te volgen of verzuim van u om informatie gegeven op de Website door te geven aan uw reguliere zorgverlener.
 • U erkent dat het advies gegeven op de Website uw reguliere zorgverlener niet vervangt. U dient uw reguliere zorgverlener te informeren over de verstrekte behandelingen en medicijnen.

 • Alle informatie op de Website is beschikbaar in de talen aangegeven op de Website. Het is volledig uw verantwoordelijkheid om te zorgen dat u de vragen in de vragenlijsten die u invult op de Website begrijpt. Overleg met uw reguliere zorgverlener als u een vraag niet begrijpt, niet zeker weet hoe u bepaalde vragen moet beantwoorden, of advies of informatie verstrekt op de Website niet helemaal begrijpt.

 • Indien Producten zijn voorgeschreven en bij u zijn bezorgd, dan is het uw verantwoordelijkheid om te controleren dat de geleverde Producten de juiste Producten zijn, zoals voorgeschreven door de Arts, en dat de geleverde medicijnen niet beschadigd zijn. Neem bij twijfel op met de Apotheek voor advies en eventuele vervangende Producten. Gebruik geleverde Producten niet als het niet de voorgeschreven Producten zijn of als de Producten beschadigd waren bij levering.

 • Lees alle informatie op de verpakking en in de bijsluiter zorgvuldig door voor gebruik. Als u producten pas op een later moment gebruikt, controleer dan of de houdbaarheidsdatum van de Producten niet verstreken is.

 • Zorg ervoor dat niemand anders dan u toegang heeft tot de aan u voorgeschreven Producten.

Partijen, Relaties & Overeenkomsten


De verkoop en levering van Producten wordt overeengekomen tussen een Klant en een Apotheek, ongeacht welke partij de betaling ontvangt, en de voorwaarden van een Apotheek (indien van toepassing) zijn van toepassing op de relatie tussen de Apotheek en de Klant (indien er sprake is van een dergelijke relatie). Indien van toepassing worden de voorwaarden van de Apotheek aan de Klant verstrekt tijdens het aanvraagproces.

Dokteronline regelt het Consult, handelend onder eigen naam en voor zichzelf.

Consulten worden alleen gegeven door Artsen, die als belangrijkste doel bescherming, onderhoud en herstel van de gezondheid van de betrokken personen hebben.

Hoewel Dokteronline het Consult regelt, is de Arts volledig verantwoordelijk voor de diensten verleend tijdens het Consult. Het regelen van een Consult is enkel een administratieve handeling.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde diensten en/of producten die voortkomen uit een bezoek aan de Website en elk van de Apotheken, Apotheken en Artsen dient aan deze Voorwaarden te voldoen. Het kan echter zo zijn dat volgens nationale wetgeving Apotheken, Apotheken en Artsen gebonden zijn aan professionele gedragsregels en/of wettelijke regels en dat het geven van een Consult en/of de levering van Producten (deels) onderworpen zijn aan regels en wetten die gelden in het land waar de Artsen, Apotheken en Apotheken gevestigd zijn. Bijvoorbeeld: leveringen van Producten door een Apotheek gevestigd in het Verenigd Koninkrijk zijn onderworpen aan het Engelse recht. De leveringen worden geacht te hebben plaatsgevonden in Engeland en zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken. Leveringen van Producten door een Apotheek in een ander Europees land zijn onderworpen aan het recht van het Europese land waar deze Apotheek is gevestigd. Deze leveringen worden geacht te hebben plaatsgevonden in dat land en zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van dat land.

Consult


Als een Arts bepaalt, op basis van zijn medische beoordeling, dat u in aanmerking komt voor behandeling, dan kan hij u een recept voorschrijven. Dat recept wordt naar een Apotheek gestuurd of indien gewenst direct naar u.

De Arts moet bepalen of de Producten die u wenst zonder risico aan u kunnen worden voorgeschreven. Daarom is het van groot belang dat u de Medische Vragenlijst nauwkeurig en volledig invult. Het achterwege laten van relevante informatie kan tot gevolg hebben dat Producten worden voorgeschreven die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid. Om schade aan uw gezondheid te voorkomen, is het heel belangrijk dat u aangeeft welke medicijnen u momenteel gebruikt, zoals gevraagd in de Medische Vragenlijst.

Als u de Medische Vragenlijst niet kunt invullen, gaat u ermee akkoord geen behandeling aan te vragen. Vraag in plaats daarvan uw reguliere arts of u medicijnen of een combinatie van medicijnen gebruikt die een contra-indicatie vormen voor een Product. Vraag ook of er iets in uw medische geschiedenis is waardoor u het Product niet kunt gebruiken zonder risico voor uw gezondheid.

Producten kunnen bijwerkingen hebben. U dient zich te realiseren en te begrijpen dat gebruik van een Product bijwerkingen mee kan brengen. In de bijsluiter in de verpakking vindt u een overzicht van mogelijke bijwerkingen. Houd er rekening mee dat u last kunt krijgen van deze en andere bijwerkingen.

U stemt ermee in uw huidige arts en/of apotheker in te lichten over uw Behandeling. U dient zich te realiseren en te begrijpen dat een arts, verplegend personeel of administratief medewerker niet kan garanderen dat de Behandeling, zelfs als het is voorgeschreven, het gewenste resultaat zal hebben.

Prijswijzigingen


Dokteronline behoudt zich het recht voor de genoemde prijzen voor Behandelingen te wijzigen. De prijzen voor Behandelingen op het moment van een Behandelingsaanvraag zijn geldig gedurende het gehele proces. Wanneer door een softeware- of menselijke fout bijvoorbeeld producten met een duidelijk foutieve prijs voor een Behandeling worden vermeld, behoudt Dokteronline zich het recht voor de Behandelingsaanvraag te annuleren. De klant ontvangt hiervan bericht.

Wij staan ervoor in dat de prijzen voor Behandelingen duidelijk worden vermeld op onze Website. Er zijn geen verborgen kosten.

Wijziging in Producten & Informatie


Omdat Dokteronline zelf geen producten levert, behoudt zij zich het recht voor om de beschikbaarheid bij Apotheken van Producten op de Website aan te passen en om Producten van de Website te verwijderen zolang een aanvraag nog niet is geregistreerd. We doen ons best om ervoor te zorgen dat alle Inhoud, foto's en productafbeeldingen kloppen. We zijn echter ook maar mensen, daarom behouden we ons het recht voor dat onbedoelde fouten kunnen voorkomen en zijn noch wij, noch enige Apotheek is aansprakelijk voor dergelijke onbedoelde fouten. Kleuren op uw computerscherm zijn niet altijd 100% accuraat. U dient altijd te controleren dat het Product dat naar u is verzonden overeenkomt met uw Behandelingsaanvraag en het Consult, voordat u het Product gebruikt.

Betaling


Prijzen zijn alleen vermeld in euro’s, maar er is een conversietool beschikbaar op de Website. Alle betalingen dienen te worden voldaan via zelf overboeken, Ideal, automatische incasso of zoals aangegeven op de Website. Welke dienst of welk Consult wordt verleend, met welke partij u een (afzonderlijke) verkoopovereenkomst aangaat (zoals van toepassing), en welke partij de betaling ontvangt, wordt aangegeven tijdens het opdrachtproces op de Website, in de opdrachtbevestiging en op de factuur. Zie de ‘Algemene beschrijving van onze diensten’ in deze Voorwaarden voor meer informatie.

Indien betaling via de door u gebruikte betaalmethode niet lukt, dan is Dokteronline, de Apotheek of de Apotheek gerechtigd, zonder verdere formele ingebrekestelling, om buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, te beginnen met EUR 15 extra administratiekosten, onverminderd de vordering van Dokteronline, de Apotheek of de Apotheek voor terugbetaling van alle gemaakte gerechtelijke incassokosten.

Door factuur- en betaalgegevens te verstrekken verklaart u dat u bevoegd bent om deze gegevens te gebruiken en machtigt u ons, of onze betalingsdienstaanbieder of de betalingsdienstaanbieder van de Apotheek, om de volledige betaling voor de Behandeling in ontvangst te nemen, eventuele bijbehorende bezorgkosten en eventuele andere kosten verschuldigd aan ons onder deze Voorwaarden.

Levering


Producten worden zo snel mogelijk nadat Behandelingsaanvragen zijn ontvangen, betaald en goedgekeurd door een Arts (ingeval receptplichtige medicijnen), verzonden door een Apotheek naar de Klant. Vermelde levertijden gelden bij benadering en zijn gebaseerd op beschikbaarheid en gangbare levertijd. Houd er rekening mee dat sommige Producten niet worden verzonden naar bepaalde landen, zoals aangegeven op de Website. Vanwege FDA-regelgeving zijn onze diensten niet beschikbaar en wordt niet bezorgd in de Verenigde Staten.

Wanneer u kiest voor levering, gaat u ermee akkoord dat u een overeenkomst aangaat met de Vervoerder van uw keuze (indien van toepassing). Alle Producten worden geleverd door de Apotheek en in het land van vestiging van de Apotheek. Alle Producten worden verzonden namens en voor risico van de Klant. De Klant vrijwaart Dokteronline (alsook de Artsen en Apotheken) tegen rechtsvorderingen ingesteld tegen de Klant, indien niet gehandeld is overeenkomstig de invoerregelgeving opgelegd door de overheid van het land van bestemming. U bent verantwoordelijk voor alle invoerrechten, heffingen en belastingen van toepassing in uw land. U bevestigt dat alle Producten uitsluitend voor persoonlijk gebruik zijn.

U benoemt hierbij de Vervoerder als uw vertegenwoordiger en gevolmachtigde voor het transporteren van Producten vanaf de plaats waar de Apotheek statutair gevestigd is. Na levering van de Producten aan de Vervoerder wordt de Apotheek geacht aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst(en) te hebben voldaan en gaan risico en eigendom van de Producten over op u.

Annulering & Retournering


Aangezien geneesmiddelen beperkt houdbaar en persoonsgebonden zijn – bijvoorbeeld omdat ze specifiek aan u zijn voorgeschreven - en om het risico van geknoei met Producten te vermijden, kan de Apotheek geen retouren van Producten accepteren, behalve in het geval van gebreken of beschadigde Producten, of indien het verkeerde Product aan u is geleverd.

Indien het aan u geleverde Product gebreken of beschadigingen vertoont of het verkeerde Product aan u is geleverd, kunt u:

 1. uw Behandelingsaanvraag annuleren en het Product binnen zeven (7) dagen na ontvangst retourneren aan de Apotheek, waarna u binnen dertig (30) dagen na ontvangst door de Apotheek een terugbetaling ontvangt; of

 2. de Apotheek verzoeken het Product te vervangen.

De Apotheek vergoedt de kosten van retournering van gebrekkige, beschadigde of verkeerd geleverde Producten. In de bovenstaande gevallen bestaan de enige verplichtingen van de Apotheek uit de hierboven onder 1 en 2 genoemde verplichtingen. Retouradres en instructies vindt u in de bevestiging die u per e-mail ontvangt.

Voor Producten waarvoor geen recept nodig is, geldt dat u het recht heeft uw aanvraag binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst te annuleren. Voor aanvragen met meerdere Producten gaan de veertien (14) kalenderdagen in na levering van de laatste Producten. Dit recht geldt niet voor receptplichtige Producten. Echter, u bent wel aansprakelijk voor de kosten verbonden aan de al verleende dienst(en). Voor het annuleren van uw aanvraag, een verzoek tot terugbetaling of vragen over een beschadigd/gebrekkig Product, kunt u opnemen met Dokteronline via de pagina op de Website. Tenzij een Product beschadigd of gebrekkig is zijn de kosten voor retournering van een Product voor uw rekening. Nadat Dokteronline akkoord gaat met een terugbetaling wordt deze binnen zeven (7) werkdagen verwerkt. Het kan nog eens tot zeven (7) werkdagen duren voordat de terugbetaling zichtbaar is op uw bank- of creditcardafschrift.

Vrijwaring


De Inhoud van de Website is enkel bedoeld als algemene informatie en is niet bedoeld als diagnostisch of therapeutisch advies of anderszins als vervanging voor medisch advies. Dokteronline (alsmede de Artsen, Apotheken en Apotheken) is (/zijn) niet aansprakelijk voor de werkzaamheid van de producten, de inhoud van de bijsluiters meegeleverd door de producenten, informatieve teksten, omschrijvingen van behandelmethoden en andere beschrijvingen op de website, noch kunnen hiervoor garanties gegeven worden. Wij geven geen juridisch of medisch advies, noch verlenen wij medische of diagnostische diensten. Indien u vertrouwt op informatie die u heeft verkregen op of via de Website, dan doet u dit geheel voor eigen risico.

Dokteronline (alsmede de Artsen, Apotheken en Apotheken) kan (/kunnen) niet aansprakelijk worden gehouden voor de juistheid van de diagnose, behandeling, voorgeschreven medicijnen of het correcte gebruik van de Producten. Indien we bij het verlenen van onze Diensten aan u niet deze Voorwaarden in acht nemen, zijn we uitsluitend aansprakelijk jegens u tot het bedrag voor de door ons geleverde Diensten.

Voor zover wettelijk toegestaan sluiten Dokteronline, aan ons gelieerde ondernemingen en aan ons verbonden derde partijen hierbij uitdrukkelijk uit:

 • alle condities, garanties en andere voorwaarden die anders zouden kunnen voortvloeien uit de wet

 • elke aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade of verlies geleden door enige gebruiker in verband met onze Website of in verband met het gebruik, het niet kunnen gebruiken, of de resultaten van het gebruik van onze Website en Diensten, daaraan gekoppelde websites en daarop geplaatst materiaal, inclusief en zonder beperking van enige aansprakelijkheid voor:

  • inkomstenderving;

  • omzetderving;

  • winstderving of verlies van contracten;

  • verlies van verwachte besparingen;

  • verlies van gegevens;

  • verlies van goodwill;

  • verspilde tijd van het management of kantoor; en

  • voor enig ander verlies of enige andere schade van welke aard ook, hoe dan ook ontstaan en ongeacht of veroorzaakt door onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien voorzienbaar.
Door gebruik te maken van deze Website verklaart u dat u dit doet op eigen risico en accepteert u dat alle verantwoordelijkheid in verband met het gebruik van deze Website bij u ligt. U bent verantwoordelijk voor het nemen van alle voorzorgsmaatregelen die volgens u nodig zijn om uzelf te beschermen tegen schade, verlies of gevaar voortvloeiend uit uw gebruik van deze Website.
U gaat ermee akkoord ons (alsook de Artsen en Apotheken) te verdedigen, te vrijwaren en schadeloos te stellen ten aanzien van verliezen, kosten of schade (met inbegrip van redelijke vergoedingen voor onze advocaten, deskundigen en overige redelijke proceskosten) voortvloeiend uit, ontstaan als gevolg van of op enige wijze gerelateerd aan:

 1. uw niet-naleving van deze Voorwaarden;
 2. uw onbevoegde of onrechtmatige gebruik van de Website;

 3. enige onjuiste voorstelling van zaken door u in verband met uw gebruik van de Website;
 4. het onbevoegde of onrechtmatige gebruik van de Website door een ander persoon met uw Wachtwoord; en/of

 5. vorderingen ingesteld door personen of entiteiten anders dan de partijen bij deze Overeenkomst, voortvloeiend uit of gerelateerd aan uw gebruik van de Website, met inbegrip van de informatie verkregen via de Website.

Klachten


Mocht u een klacht hebben over geleverde diensten of Producten, dan kunt u opnemen met de klantenservice van Dokteronline via het formulier.

Dokteronline streeft ernaar om:

 • klachten zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen;

 • u te laten weten binnen welk tijdsbestek uw klacht wordt opgelost; en

 • u op de hoogte te houden tijdens het proces.

Handelsmerken en Auteursrecht


Alle Content, zoals tekst, illustraties, logo’s, pictogrammen van knoppen, afbeeldingen, audiofragmenten, gedownloade informatie, gegevenscompilaties en software, is eigendom van Dokteronline of haar contentleveranciers en wordt beschermd door het internationale auteursrecht. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dokteronline is het niet toegestaan om de Content, met inbegrip van codes en software, of enig deel daarvan te wijzigen, reproduceren, opnieuw te publiceren, te verveelvoudigen, kopiëren, verkopen, doorverkopen, bezoeken, uploaden, plaatsen, versturen, openbaar te maken, hiervan afgeleide werken te creëren, of anderszins voor commerciële doeleinden te exploiteren.

Content die u downloadt of print mag op geen enkele wijze gewijzigd worden en dient alle auteursrechtelijke en eigendomsrechtelijke aanduidingen vervat in dergelijke Content te bevatten. Elke vorm van framing van de Website is verboden. Onbevoegd of ongeoorloofd gebruik van enige content vormt een inbreuk op het auteursrecht. Overtreding van het auteursrecht geldt als een misdrijf en wordt civielrechtelijk en strafrechtelijk vervolgd onder de bepalingen van nationaal en internationaal auteursrecht.

Veiligheid


Heeft u eerder gebruik gemaakt van de Website, dan is een Wachtwoord vereist voor toegang tot uw gegevens. U bent volledig verantwoordelijk voor:

 1. het geheimhouden van uw Wachtwoord;

 2. het niet toestaan dat een ander persoon uw Wachtwoord gebruikt om opdrachten te geven via de Website;

 3. kosten, schade of verliezen als gevolg van het niet geheimhouden van uw Wachtwoord; en

 4. het tijdig schriftelijk melden dat uw Wachtwoord als gevolg van veiligheidsproblemen gedeactiveerd moet worden.


Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade gerelateerd aan diefstal van uw Wachtwoord, bekendmaking van uw Wachtwoord of uw toestemming om een ander persoon of andere entiteit toegang te verlenen tot en gebruik te laten maken van de Website met behulp van uw Wachtwoord. U gaat ermee akkoord ons onmiddellijk in kennis te stellen van enig onbevoegd gebruik van uw Wachtwoord.

Virussen, hacking en andere overtredingen


U mag onze Website niet misbruiken door bewust virussen, trojans, wormen, logische bommen of ander materiaal dat kwaardaardig of technologisch schadelijk is te introduceren. U mag niet proberen om onbevoegd toegang te krijgen tot onze Website, de server waarop onze Website is opgeslagen of enige server, computer of database verbonden met onze Website. Overtreding van deze bepaling is een strafbaar feit. Wij melden dergelijke overtredingen bij de bevoegde rechtshandhavingsinstanties en verlenen onze medewerking aan vorenbedoelde instanties door uw identiteit aan hen bekend te maken. In geval van een dergelijke overtreding eindigt uw recht om gebruik te maken van onze Website onmiddellijk.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde ‘denial-of-service’ aanval, virussen of andere technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigendomsrechtelijk beschermd materiaal infecteert als gevolg van uw gebruik van onze Website of het door u downloaden van daarop, of op enige daaraan gekoppelde website, geplaatst materiaal.

Privacyverklaring


Deze privacyverklaring (de ‘Privacyverklaring’) beschrijft op welke manier eMedvertise NV, handelend onder de naam Dokteronline, een naamloze vennootschap gevestigd te Willemstad, Curaçao, Koninkrijk der Nederlanden en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid Curaçao onder nummer 108686, jouw (bijzondere) persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

Door onze Website te gebruiken stemt u er expliciet mee in dat we uw persoonlijke gegevens mogen verzamelen en verwerken op de wijze zoals uiteengezet in deze privacyverklaring. Bij het registreren op de Website en/of bij een Behandelingsaanvraag, dient u uw expliciete toestemming door middel van het aanvinken van het toestemmingsvakje te geven om bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Alle wijzigingen in ons privacybeleid worden op deze Website gepubliceerd. Dokteronline is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud of het privacybeleid van enige gekoppelde website die geen eigendom is van en niet wordt beheerd door Dokteronline.

Als u Dokteronline niet langer wilt bezoeken als Klant kunt u te allen tijde stoppen gebruik te maken van de Diensten. Als u uw account op inactief wilt zetten, kunt u hiervoor een verzoek naar de Klantenservice sturen. Uw account wordt dan op inactief gezet en u heeft geen toegang meer tot uw elektronische patiëntendossier. Dit kan niet meer ongedaan gemaakt worden.

Op het aanvraagformulier vragen we u om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken. Deze hebben we nodig om door te sturen naar de Apotheek en Arts, indien van toepassing. Wij verzoeken u ons geen zaken te melden waarvan u niet wenst dat deze bij ons bekend zijn. U garandeert dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn en blijven. U bent verantwoordelijk voor het bijwerken van uw gegevens, op regelmatige basis, om te zorgen dat dit juist en actueel blijft. Voor informatie over het gebruik van cookies op onze website, verwijzen we u door naar de cookieverklaring.

Alle door u verstrekte persoonlijke gegevens worden gebruikt om u optimaal van informatie te voorzien. Registratie is niet noodzakelijk om de website te gebruiken. Als u zich registreert op Zagolie.info kunt u echter toekomstige Behandelingsaanvragen sneller doen en hoeft u niet steeds opnieuw uw gegevens in te voeren. Dokteronline slaat uw persoonlijke gegevens veilig op, de toegang wordt beschermd door een gebruikersnaam en wachtwoord. Dokteronline verifieert gebruikersnamen en wachtwoorden van alle nieuwe leden via e-mail.

Bij het registreren kunt u aangeven of u regelmatig nieuwsbrieven, marketinginformatie, speciale aanbiedingen en website-updates wilt ontvangen van ons. Indien u onze nieuwsbrief of ons promotiemateriaal niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden door met ons op te nemen via het formulier. Eenmaal geregistreerd kunt u op elk moment uw persoonlijke gegevens controleren, wijzigen (verbetering, aanvulling) of verwijderen.

Dokteronline verplicht zich tot passende beveiliging en geheimhouding van de betreffende persoonsgegevens. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming maken we uw persoonlijke gegevens niet bekend aan derden (anders dan de Apotheek en Arts, indien van toepassing) en verkopen, verhuren of verhandelen wij uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden. Wij kunnen statistieken bijhouden met betrekking tot het gebruik van onze Website, zoals traffic-patronen en gerelateerde Website-informatie, maar deze informatie bevat geen persoonlijk identificeerbare informatie. Na verwijdering van uw persoonlijke gegevens kan Dokteronline deze persoonlijke gegevens geanonimiseerd blijven verstrekken voor statistisch onderzoek door of voor Dokteronline.

Dokteronline gebruikt de diensten van Hotjar. Hotjar is een analyse en terugkoppeling instrument, dat het online gedrag en terugkoppeling van bezoekers van websites inzichtelijk maakt. Door het combineren van zowel (A) Analyse als (B) Terugkoppeling instrumenten geeft Hotjar Dokteronline inzicht in hoe de ervaring en prestatie van de website verbeterd kan worden. We verwijzen naar Hotjar’s Privacyverklaring voor een gedetailleerde omschrijving van privacy regels van Hotjar. Door deze website te gebruiken, bevestigt u dat Hotjar Hotjar gegevens mag verzamelen die onder toepasselijke rechtsstelsels als persoonsgegevens kunnen worden aangemerkt. Door gebruik te maken van deze website bevestigt u dat u akkoord bent met Hotjar’s privacy regels.

De Artsen en Apotheken die uw behandeling verstrekken zijn wettelijk en/of beroepsmatig verplicht om met u op te nemen als ze vermoeden dat het voorschrijven of verstrekken van het product tot problemen kan leiden. Dus de Arts, Apotheek of bezorgdienst kan direct met u opnemen. Deze partijen zullen geen persoonlijk identificeerbare informatie bewaren, delen, opslaan of gebruiken voor enig ander doel. Dokteronline kan in het kader van het faciliteren van communicatie via het platform ten behoeve van een Arts persoonsgegevens verwerken. De Arts erkent dat Dokteronline in dat geval een bewerker is. De arts geeft Dokteronline bij deze de instructie om, voor zover nodig, de persoonsgegevens als hierboven bedoeld uitsluitend te verwerken in het kader van het faciliteren van de communicatie via het platform. Indien u een klacht heeft over correspondentie ontvangen van een individuele Arts, Apotheek of bezorgdienst, neem dan met ons op via het formulier.

Wij volgen strikte veiligheidsprocedures bij de opslag en openbaarmaking van door u aan ons verstrekte gegevens. Daarmee willen we onbevoegde toegang of onrechtmatige verwerking van uw persoonlijke gegevens voorkomen.

De verzamelde en verwerkte persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan strikt noodzakelijk. U erkent en gaat ermee akkoord dat Dokteronline wettelijk verplicht is om elektronische patiëntendossiers, met daarin uw persoonlijke gegevens, berichten en behandelingen, gedurende ten minste tien (10) jaar te bewaren.

Ingeval u klachten heft over onze Privacyverklaring, kunt u zich richten tot uw lokale privacy autoriteit, zoals bijvoorbeeld in Nederland: de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG, Telefoonnummer: (+31) - (0)70 - 888 85 00, Fax: (+31) - (0)70 - 888 85 01.

U ontvangt uitsluitend e-mails van Dokteronline wanneer u om aanvullende informatie heeft verzocht. Wij kunnen uw e-mailadres ook gebruiken om uw Behandelingsaanvraag/verzoek te bevestigen en om te reageren op vragen die u online gesteld heeft. Wij zullen u niet lastigvallen wanneer u niet zelf om aanvullende informatie verzoekt!

Wanneer u zich voor onze nieuwsbrief aanmeldt, kunt u erop vertrouwen dat uw persoonlijke gegevens en e-mailadres niet verkocht, uitgewisseld of op welke wijze dan ook met derden gedeeld worden. We behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en gebruiken uw e-mailadres uitsluitend voor toezending van de nieuwsbrief waarvoor u zich heeft aangemeld. U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrief.

Als Dokteronline haar Voorwaarden of Privacyverklaring wijzigt, dan worden deze wijzigingen gepubliceerd op de Website. Indien Dokteronline besluit persoonlijke gegevens te gebruiken op een wijze anders dan uiteengezet in de Privacyverklaring die geldig was ten tijde van het verzamelen van de persoonlijke gegevens, stelt Dokteronline u via e-mail op de hoogte en vraagt uw toestemming voor de wijzigingen.

Beleid met betrekking tot kinderen


Als u jonger dan 18 bent, kunt u onze Website alleen gebruiken met betrokkenheid van een ouder of voogd.


Juridisch


Het recht van Curaçao is van toepassing op deze overeenkomst en u gaat ermee akkoord dat geschillen bij uitsluiting zullen worden beslecht door de bevoegde Curaçaose rechter. Klarna Check Out aankopen worden, echter, beheerst door Engels recht.


Volledige Overeenkomst


Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en Dokteronline met betrekking tot het onderwerp daarvan en treedt in de plaats van alle andere mondelinge of schriftelijke mededelingen hieromtrent. We behouden ons het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze Overeenkomst, zonder voorafgaande kennisgeving. We publiceren elke gewijzigde versie van deze Overeenkomst op de Website en de wijzigingen zijn direct na de publicatie van kracht. Het is te allen tijde uw verantwoordelijkheid om de meest recente versie van deze Overeenkomst te lezen voordat u de Website gebruikt, om te waarborgen dat u akkoord gaat met eventuele wijzigingen in de voorwaarden van deze Overeenkomst. U gaat ermee akkoord dat deze procedure voor kennisgeving van wijzigingen in deze Overeenkomst redelijk is. Gebruik van de Website door u na kennisgeving van wijziging van deze Overeenkomst houdt in dat u akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden.


Beëindiging


Uw recht op toegang en gebruik van de Website wordt onmiddellijk en zonder verdere kennisgeving beëindigd indien u deze Voorwaarden schendt. Wij kunnen deze Overeenkomst of delen daarvan en/of uw recht op gebruik van de Website te allen tijde beëindigen, met of zonder reden. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde de Website stop te zetten of te wijzigen.
Alle rechten van Dokteronline in deze Voorwaarden zullen in gelijke mate toekomen aan vertegenwoordigers, tussenpersonen of derden ingeschakeld door Dokteronline voor het nakomen van haar verplichtingen onder de Voorwaarden.


Overdracht en afstand


Dokteronline kan deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen, naar eigen goeddunken. U mag uw rechten uit hoofde van deze Overeenkomst niet overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dokteronline. U erkent en gaat ermee akkoord dat dit een persoonsgebonden Overeenkomst is, gebaseerd op uw medische aandoening zoals uiteengezet in de Medische Vragenlijst, en u verklaart dat u de Producten op geen enkele wijze zult verkopen of verstrekken aan derden. Elke poging van u om uw rechten uit hoofde van deze Overeenkomst over te dragen zonder onze toestemming is nietig. De verklaring van afstand van een schending van enige bepaling van deze Overeenkomst door Dokteronline vormt geen en mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van een eventuele andere of volgende schending, van vergelijkbare of andere aard.


Scheidbaarheid


Indien een bevoegde rechtbank om welke reden ook besluit dat een bepaling van de Overeenkomst, of een deel daarvan, niet-afdwingbaar is, zal de desbetreffende bepaling voor zover toegestaan worden gehandhaafd om recht te doen aan de intentie van de partijen. De overige bepalingen van deze Overeenkomst zijn scheidbaar, geldig en van kracht alsof de niet-afdwingbare bepaling er geen deel van uitmaakt.


Algemeen


Met uitzondering van de verplichting tot betaling zijn u noch Dokteronline op enige wijze aansprakelijk voor niet-nakoming of vertraging in de nakoming van deze Overeenkomst of een gedeelte daarvan, als dit een direct of indirect gevolg is van oorzaken of omstandigheden buiten uw of onze redelijke macht, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Natuurrampen.


Paragraaftitels


Paragraaftitels worden slechts gemakshalve gebruikt en vormen geen onderdeel van deze Overeenkomst. De titels hebben geen invloed op de voorwaarden van de Overeenkomst.